top of page
ACTIVITY

Smoking Firing 薰燒

2019

Online Study Carving 淺浮雕 2020

Study in Jiangdazhan  2018

Yu Lin ting-Jian Kiln

遇林亭建窑 2017

Neolithic 新石器時代 2019

Tungguang Kiln 銅官窑   2018

Jian Yang 建陽

2018

Dehua 德化 2016

bottom of page