ACTIVITY

Online Study Carving 淺浮雕 2020

Study Tour in Jiangdazhan 2018

Neolithic pottery 新石器時代陶器 2019 

Jian Yang  建陽 2018

Smoke Firing 熏燒 2019 

Yu Linting Jian Kiln sites 
遇林亭建窑遺址 2017

TungGuang Kiln 銅官窑 2018